Makaleler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. İlhan, T. (2012). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık: Cinsiyet rolleri ve bağlanma stillerinin yalnızlığı yordama güçleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2377- 2396.

https://eric.ed.gov/?id=EJ1002853


2. İlhan, T., Korkut-Owen, F., Furr, S., and Parikh, S. (2012). International counseling students in Turkey and their training experiences”, International Journal for the Advancement of Counselling, 34, 55-71. DOI:10.1007/s10447-012-9145-9.

3. Bacanlı, H., Sürücü, M. ve İlhan, T. (2013). Başa çıkma stilleri ölçeği kısa formunun (BÇSÖ-KF) psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 81-96.

4. Özdemir, Y. ve İlhan, T. (2013). Benlik kurguları ve öznel iyi oluş: Otantik olmanın aracılık rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 593-611. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/jasss_628.

5. İlhan, T. (2013). The relationship between life goals and loneliness among university students: The mediation role of basic psychological needs satisfaction. Anatolian Journal of Psychiatr, 14, 302-309. DOI:10.5455/apd.43105.

6. Özbay, Y. ve İlhan, T. (2013). Kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi ve başa çıkma: Yarı-deneysel bir çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies. 6(8), 945- 962. DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1900.

7. Yöntem, M. K., ve İlhan, T. (2013). Benlik kurguları ve otantikliğin özgecilik üzerindeki yordayıcı gücünün incelenmesi. Turkish Studies, 8(8), 2291-2302. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5477.

8. Kandemir, M., İlhan, T., Özpolat, A.R., & Palancı, M. (2014). Analysis of academic self- efficacy, self-esteem and coping with stress skills predictive power on academic procrastination. Educational Research and Reviews, 9(5), 146-152. DOI: 10.5897/ERR2014.1763.

9. Özer, Ö. ve İlhan, T. (2015). Çokkültürlü psikolojik danışma yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi.                                  Turkish             Studies            10/7,            s.            781-802.            DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8041.

10. Koçhan, K. ve İlhan T. (2015). Erbaş/Erlerin ebeveyne bağlanma, depresyon düzeyleri ve stresle başa çıkma stillerinin madde kullanımı açısından incelenmesi, Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2(2), 61-109. DOI 10.15805/addicta.2015.2.2.070

11. Rahat, E. ve İlhan, T. (2016). Predictive powers of coping styles, social support, self- construal, and resilence on adaptation of unşversity setting. Educational Sciences: Theory & Practice. 16(1), 187-208. DOI: 10.12738/estp.2016.1.0058.

12. Yam, F.C. ve İlhan, T. (2016). Psikolojik danışma öz yeterliği: kişilik özellikleri, kaygı düzeyleri ve geçmiş eğitim yaşantıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42). 1304- 1313.

13. Aktu, Y. and İlhan, T. (2017). Individuals’ Life Structures in the Early Adulthood  Period based on Levinson’s Theory.. Educational Sciences: Theory & Practice. 17(4), 1383– 1403. DOI 10.12738/estp.2017.4.0001

14. İlhan, T. ve Sarıkaya, Y. (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Danışma Sürecinde Sessizliğin Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri. Kalem Uluslar Arası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 187-2014.

15. Baytemir, K. and, İlhan, T. (2018). Development of the Exam Anxiety Scale for Parents: A Validity and Reliability Study. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 16(1), 223-241.

16. Sarıkaya, Y., Boyacı, M., İlhan, T. and Aldemir, A. (2018). Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(2), 365-380.

17. Korkmaz, O., Ilhan, T., & Bardakci, S. (2018). An investigation of self-efficacy, locus of control, and academic procrastination as predictors of academic achievement ın students diagnosed as gifted and non-gifted. European Journal of Education Studies, 4(7), 173-192.

18. Yaycı, L., İlhan, T., and Sarıkaya, Y. (2018). The Mediation Role of Problem Solving Skills on the Relationship Between Learned Resourcefulness and Loneliness. European Journal of Education Studies, 5(6), 1-14.

19. Yam, F. C. ve İlhan, T. Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing ve Dinamikleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar12(1), 1-1.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. İlhan, T. ve Bacanlı, H. (2007). Mizah tarzları, kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş: Bir model denemesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6(11), 33-50.

2. Cihan Güngör, H. ve İlhan, T. (2008). Evlilik uyumu ve mizah tarzları arasındaki ilişkiler. Aile ve Toplum Dergisi, 4(13), 97-106.

3. Bacanlı, H., İlhan, T. ve Aslan, S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: Sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 261- 279.

4. İlhan, T. ve Özbay, Y. (2010). Yaşam amaçların ve psikolojik ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 4(34), 109- 119.

5. Bacanlı, H., İlhan T. ve Cihan Güngor, H. (2012) İlişkisel mizah envanterinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 11-23.

6. İlhan, T. ve Özdemir, Y. (2012). Beliren yetişkinlerde yaş, cinsiyet ve bağlanma stillerinin kimlik statüleri üzerindeki yordayıcı rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 227-241

7. Özdemir, Y. ve İlhan, T. (2012). Benlik kurgusu, bağlanma ve yalnızlık: Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 157-180.

8. İlhan, T. (2013). Üniversite öğrencilerinde yaşam amaçları ve madde kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 182-195.

9. İlhan, T. ve Özdemir, Y. (2013). Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 142-153.

10. Boyacı, M. ve İlhan, T. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 734-746.

11. Kandemir, M., Palancı, M., İlhan, T. ve Avcı, M. (2017). Sınıf tekrarı yapan  öğrencilerin akademik erteleme nedenleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 285- 302. DOI: 10.17556/erziefd.334989

12. Polat, K. ve İlhan, T. (2018). Evli Bireylerde Çift Uyumu ve Bazı Psikolojik Belirtilerin Benliğin Ayrışması Açısından İncelenmesi. Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dergisi, 8(50), 87-115.

13. Köksal, B. ve İlhan, T (2018). Evlilikte Rol Beklentisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(1), 300-319. Doi: 10.12984/egeefd.378847

14. Aldemir, A. ve İlhan, T. (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Algıları Üzerine bir İnceleme. Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dergisi.

15. İlhan, T., Sarıkaya, Y. ve Yöntem, M.K. (2018). Süpervizyon Rolleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(4), 2103-2122.

16. Yöntem, M.K. ve İlhan T. (2018). Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(41), 339-358.