Bildiriler

A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. Özbay, Y. and İlhan, T. (Temmuz 2006). Social phobia and coping: The role of emotional regulation and humor. 27th International Conference Stress and Anxiety (Stress and Anxiety Research Society-STAR), Crete-Greece.

2. Eryılmaz, A., Yorulmaz, A. K., Aypay, A. and İlhan, T. (Nisan-Mayıs 2008). Does adolescents’ subjective well-being related with maximizing positive emotions, and minimizing negative emotions? 18th Word Congress of the International Association for Children and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). İstanbul.

3. Eryılmaz, A. and İlhan T. (Nisan-Mayıs 2008). What are my golden ages with respect to perceived control and self-esteem. 18th Word Congress of the International Association for Children and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). İstanbul.

4. Kağan, M., Çakır, O., İlhan, T. and Kandemir, M. (Ocak 2010). Explanation of university students’ academic procrastination behavior with perfectionism, obsessive-compulsive behavior and five factor personality traits. 18th World Conference of Educational Sciences, İstanbul.

5. İlhan, T. and Muhamad, A. R. (Ekim 2011). Counseling in the Muslim community. The 4th annual Dr. Bob Barret Distinguished Lecture Series on Multicultural Issues in Counseling, Charlotte, NC, USA.

7. İlhan, T. and Sarıkaya, Y. (Mayıs 2012). School counselors’ views and experiences on uses of silence in counseling process. International Counseling and Education Conference (ICEC), Istanbul.

B8. İlhan T. and Özdemir, Y. (Mayıs 2012). Adaptation of authenticity scale to Turkish: A validity and reliability study. International Counseling and Education Conference (ICEC), Istanbul.

9. Palancı, M., Kandemir, M. ve İlhan, T. (Haziran, 2015). Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akademik erteleme nedenleri. Internaional Congresses on Education (ERPA), Athens/Greece

10. Özer, Ö., and İlhan, T. (Nisan, 2016). The Investigation of School Counselor’s Multicultural Counseling Competency. International Symposium on Education and Psychology-ISEP, Bangkok, Thailand.

11. Sarıkaya, Y. ve İlhan, T. (Mayıs-Haziran, 2016). Terapötik ittifak envanteri aday danışman formu’nun Türkçe uyarlama çalışması. ERPA International Congresses on Education e-Book of Proceeding içinde (s. 439-444), Saraybosna, Bosna Hersek.

12. İlhan, T. (Mayıs-Haziran, 2016). Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formunun (YAÖ-KF) Geliştirilmesi. ERPA International Congresses on Education e-Book of Proceeding içinde (s. 445-449), Saraybosna, Bosna Hersek.

13. Baytemir, K. ve İlhan T. (Mayıs-Haziran, 2016). Ebeveyn sınav kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması. ERPA International Congresses  on  Education Book of Abstract içinde (s.120), Saraybosna, Bosna Hersek.

14. İlhan, T. ve Rahat, E. (Nisan, 2016). Sosyal Destek ile Üniversite Yaşamına Uyum Arasındaki İlişkide Yılmazlığın Aracılık Rolünün İncelenmesi. I. Avrasya Pozitif Psikolojisi Kongresi, İstanbul.

B15. Yöntem, M.K. ve İlhan, T. (Mayıs, 2017). Türkiye’de Boşanma Göstergelerinin Gottman Çift Terapisi Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Saraybosna, Bosna Hersek.

16. Kandemir, M., ve İlhan, T. (Mayıs, 2017). Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. Avrasya Pozitif Psikolojisi Kongresi, İstanbul.

17. Sarıkaya, Y., Boyacı, M., İlhan, T. ve Aldemir, A. (Mayıs, 2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe Uyarlama Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular. II. Avrasya Pozitif Psikolojisi Kongresi, İstanbul.

18.  Yaycı,  L.,  İlhan,  T.  Ve  Sarıkaya,  Y.  (Mayıs,  2017).  Öğrenilmiş̧  Güçlülük  Yalnızlık İlişkisinde Problem Çözme Becerilerinin Aracı Rolü̈ . II. Avrasya Pozitif Psikolojisi  Kongresi, İstanbul.

19. Alkın, S., Bardakçı, S. ve İlhan, T. (2017). Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nedenleri: Sosyo-psikolojik Bir İnceleme. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas.

20. İlhan, T., Yöntem, M.K., Köksal, B. ve Sarıkaya, Y. (Haziran, 2018). The Predictor Pover of the Marital Role Expectations on the Divorce Predictors. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), İtalya.

21. Yöntem, M.K., Adem, K., İlhan, T., ve Kılıçarslan, S. (Haziran, 2018). Divorce Predicton with Multilayer Perceptron Neural Network and C4.5 Decision Tree Algorithms. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), İtalya.

22. İlhan, T. ve Öztürk, M. (Ekim, 2018). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın yordayıcıları olarak Öz-saygı, Öznel İyi Oluş ve Otantiklik. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun.

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. İlhan, T. ve Öztürk, A. (Eylül 2006). Farklı gelişim dönemi içerisinde yer alan bireylerin stresle başa çıkma tutumları. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.

2. Bacanlı, H., İlhan, T. ve Güngör Cihan, H. (Mart 2007). İlişkisel mizah ölçeğinin uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 80, İstanbul, 2007.

3. Bacanlı, H., Sürücü, M ve İlhan, T. (Ekim 2007) Başa çıkma stilleri ölçeği kısa formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir- Çeşme.

4. Bacanlı, H., İlhan, T. ve Aslan, S. (Ekim 2007). Beş faktör kişilik kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’ne sunulan bildiri, (17-19 Ekim 2007, İzmir-Çeşme).

5. İlhan, T. ve Terzi, Ş. (Eylül 2007). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygıları üzerinde kendini toparlama gücü ve mizahın etkisi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.

6. İlhan, T. (Ekim 2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları ve madde kullanımı. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir.

7. Eryılmaz, A. ve İlhan, T. (Ekim 2009). Aşk deneyimlerinin kapısı olarak beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma: Bağlanma ve toplumsal cinsiyet rolleri. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana.

8. Özbay, Y. ve İlhan, T. (Ekim 2009). Olumlu ve olumsuz duygu durumlarında mizah tarzları: Kişilik özellikleri ve duygusal zekânın mizah üzerindeki etkileşimsel rolü. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana.

9. İlhan, T, ve Eryılmaz, A. (Ekim 2009). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin yordayıcıları. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana.

10. Özer, Ö. ve İlhan, T. (2014). Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli.

11. Yöntem, M. K. ve İlhan, T. (Nisan 2015). Bilişsel davranışçı terapi temelli sosyal problem çözme eğitim programının üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerine etkisi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

12. Sarıkaya, Y. ve İlhan, T. (Nisan 2015). Akılcı duygusal davranışçı temelli stresle başetme psikoeğitim programının engelli çocuk sahibi annelerin umutsuzluk düzeylerine etkisi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

13. İlhan, T., Sarıkaya, Y., Başkal, A. ve Yöntem, M. K. (Ekim 2015). Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: İlk Psikometrik Bulgular. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

14. İlhan, T., Rahat, E. ve Yöntem, M. K. (Ekim 2015). Psikolojik Danışman Adaylarının Süpervizyon Sürecinde Yaşadıkları Danışma Kaygısına ve Süpervizyon Eğitimine Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.