Yönettiğim Yüksek Lisans Tezleri

 1. Mustafa Kemal YÖNTEM. Benlik Kurguları ve Otantikliğin Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Rolünün İncelenmesi.
 2. Faruk Caner YAM. Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Danışma Kaygılarının İncelenmesi.
 3. Ömer ÖZER. Çokkültürlü Psikolojik Danışman Yeterliklerine Yönelik bir Ölçek Geliştirme Çalışması.
 4. Enes RAHAT. Benlik Kurgusu, Sosyal Destek, Başa Çıkma Stilleri ve Yılmazlığın Üniversiteye Uyumu Yordayıcılığı
 5. Kemal KOÇHAN. Erbaş/Erlerin Ebeveyne Bağlanma, Depresyon Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Madde Kullanımı Açısından İncelenmesi
 6. Kenan POLAT. Evli Bireylerde Çift Uyumu ve Bazı Psikolojik Değişkenlerin Benliğin Farklılaşması Açısından İncelenmesi
 7. Yahya AKTU. Levinson’un Kuramı Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Yaşam Yapılarının İncelenmesi
 8. Ozan KORKMAZ. Özel Yetenekli Olan ve Olmayan Öğrencilerde Öz Yeterlik, Denetim Odağı ve Akademik Ertelemenin Akademik Başarı Üzerindeki Yordayıcı Güçlerinin İncelenmesi
 9. Polat KANIK. Özel Yetenekli Olan ve Olmayan Öğrencilerin Denetim Odağı Ve Öz- Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Açısından İncelenmesi
 10. Burak KÖKSAL. Evlilikte Rol Beklentisi Ölçeğinin Geliştirilmesi
 11. Abdullah ALDEMİR. Psikolojik Danışmanların Mesleki Algıları ve Kariyer Hedefleri Üzerine Bir İnceleme
 12. Özlem GELBAŞ. Sosyal Medya Mahremiyet Ölçeğinin Geliştirilmesi
 13. Ali Rıza YAVRUTÜRK. Ergenlerde Yaşam Amaçları Geliştirme Psiko-eğitim Programının Risk Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi.
 14. İsmail KUŞCİ. Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Sürecindeki Terapötik İttifak Becerilerinin İncelenmesi.
 15. Mesut ÇETİNER. Rehberlik Öğretmenlerinin Krize müdahale deneyimlerinin incelenmesi